Strefa Klienta
Uzy­skaj dostęp do swo­ich polis, infor­ma­cji o ter­mi­nach płat­no­ści skła­dek oraz o sta­tu­sie likwi­da­cji swo­ich szkód.

ZALOGUJ SIĘ DO STREFY KLIENTA

Nasze porady

Fakt posiadania limitu na gwarancje ubezpieczeniowe znacznie upraszcza i przyśpiesza proces wystawienia gwarancji. Nie jest wtedy wymagane podpisanie kolejnych weksli lub podpisanie umów zabezpieczenia. Raz złożone weksle lub każde inne zabezpieczenie obowiązuje dla wszystkich gwarancji wystawianych w ramach limitu.

 

Dokumentacja potrzebna do wystawienia gwarancji ubezpieczeniowej do konkretnego przetargu lub umowy wykonawczej w ramach posiadanego firmę limitu na gwarancje ubezpieczeniowe różni się w zależności od rodzaju konkretnej gwarancji ubezpieczeniowej. Poniżej skrócona lista wymaganych dokumentów:

 

1. Gwarancje wadialne:
 •  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ lub link do SIWZ)
 • Wniosek o wydanie gwarancji (podpisany skan, oryginiał do przesłania pocztą)
 
2Gwarancje należytego wykonania kontraktu (NWK) lub należytego wykonania umowy (NWK + UWiU)
 • Draft umowy z Zamawiającym lub podpisaną umowę
 • Wniosek o wydanie gwarancji ubezpieczeniowej (podpisany skan, oryginiał do przesłania pocztą)
 • Informacja o wyborze oferty (gdy kontrakt uzyskano w ramach przetargu)
 • SIWZ (gdy kontrakt uzyskano w ramach przetargu)
 • Oświadczenie Zamawiającego o realizacji kontraktu (gdy od daty podpisania umowy do daty wystawienia gwarancji minęło ponad 30 dni)
Ważne: Zasadą jest, że gwarancje należytego wykonania kontraktu lub należytego wykonania umowy można wystawić do 30 dni po podpisaniu umowy z zamawiającym. Niektórzy ubezpieczyciele dopuszczają możliwość wystawienia gwarancji po tym terminie, jednak wtedy obowiązkowo należy dodatkowo dostarczyć Oświadczenie Zamawiającego o przebiegu kontraktu.
 
3. Gwarancje UWiU
 • Bezusterkowy protokół odbioru
 • Umowa z Zamawiającym (podpisana)
 • Wniosek o wydanie gwarancji UWiU
 
4. Monitoring limitu – dokumenty do aktualizacji co 3 miesiące
 • Zaświadczenie o niezaleganiu ZUS i US
 • Kwartalne dane finansowe (F01 lub bilans + r-k zysków i strat)
 • Opinie bankowe
 
Ważne: Zasadą jest, że w momencie wystawienia gwarancji w ramach limitu Ubezpieczyciel musi posiadać aktualne (nie starsze niż 3 miesiące) zaświadczenia ZUS i US oraz opinie bankowe.