Strefa Klienta
Uzy­skaj dostęp do swo­ich polis, infor­ma­cji o ter­mi­nach płat­no­ści skła­dek oraz o sta­tu­sie likwi­da­cji swo­ich szkód.

ZALOGUJ SIĘ DO STREFY KLIENTA

Nasze porady

autor: Anastazja Burgs

 

Jak skutecznie bronić się przed bezpodstawnym żądaniem wypłaty z gwarancji?

Spowolnienie gospodarcze wpłynęło na zachwianie płynności finansowej wielu firm z branży budowlanej, w tym także potentatów branży. Na rynku obserwuje się brutalizację relacji pomiędzy inwestorami a wykonawcami, co generuje dodatkową liczbę sporów i roszczeń. Siłą rzeczy wzrósł także odsetek nadużyć gwarancji.

 

W sporze biorą udział trzej główni aktorzy: Wykonawca – będący jednocześnie zleceniodawcą gwarancji i potencjalnym poszkodowanym, Gwarant – ubezpieczyciel będący jednocześnie wystawcą gwarancji i zobowiązanym do wypłaty sumy gwarancyjnej oraz Inwestor – będący beneficjentem gwarancji oraz podmiotem uprawnionym do otrzymania sumy gwarancyjnej. Scenariusz nieuzasadnionego ciągnienia gwarancji ubezpieczeniowej jest zwykle podobny – Inwestor wpada w tarapaty finansowe i za wszelką cenę szuka ratunku w formie dodatkowej płynności. Zwraca się w stronę najłatwiej egzekwowalnego instrumentu, gwarancji ubezpieczeniowej lub gwarancji bankowej. Często nie siląc się na zbędne wyjaśnienia składa roszczenie o wypłatę z gwarancji. Dramat w trzech aktach rozpoczyna się …

 

Warto pamiętać że gwarancje ubezpieczeniowe wprawdzie chociaż są bezwarunkowe, ale nieautomatyczne. Gwarancja ubezpieczeniowa to produkt, który służy kompensacji szkody, a nie wzbogaceniu się. Roszczenie Beneficjenta mające na celu wzbogacenie się a nie kompensację poniesionych szkód jest wobec tego nieuzasadnione. Takie roszczenie można potencjalnie traktować jako nadużycie prawa. W sytuacji, Wykonawca uznaje roszczenie za bezzasadne, powinien złożyć do sądu wniosek o zabezpieczenie powództwa poprzez wydanie zakazu używania gwarancji przez Beneficjenta do czasu wyjaśnienia sprawy przez sąd. Paradoksalnie taka sytuacja jest korzystna także dla Gwaranta, za czas wstrzymania wypłaty gwarancji Beneficjentowi nie należą się odsetki.

 

Możliwe są dwa scenariusze. Pierwszy to sytuacja, gdy Gwarant uznając argumentację Wykonawcy odmówi wypłaty gwarancji. Wtedy w postępowaniu sądowym może podnieść zarzut nadużycia prawa (nadużycia gwarancji). Jeżeli natomiast Gwarant jest gotów dokonać wypłaty z gwarancji, należy przed sądem żądać ustalenia, że roszczenie zapłaty z gwarancji jest bezpodstawne.

 

Praktyka pokazuje, że przed nadużyciem gwarancji można się skutecznie bronić – to dobra informacja. Złą informacją jest natomiast, że wymaga to udziału sądu i zatrudnienia sztabu prawników, mających doświadczenie w prowadzeniu tego typu spraw.

 

Masz pytania? 

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI