Strefa Klienta
Uzy­skaj dostęp do swo­ich polis, infor­ma­cji o ter­mi­nach płat­no­ści skła­dek oraz o sta­tu­sie likwi­da­cji swo­ich szkód.

ZALOGUJ SIĘ DO STREFY KLIENTA

Nasze porady

autor: Beata Pałaszewska

 

Jak uzyskać realną ochronę w ramach ubezpieczenia OC przewoźnika?

Ubezpieczenie OC przewoźnika (OCP), chociaż jest ubezpieczeniem dobrowolnym, stało się powszechnie obowiązującym standardem w branży transportowej. Jego zawarcie jest zwykle wymagane przez zlecające przewóz ładunków przedsiębiorstwa i reprezentujących ich spedytorów. Pomimo powszechności praktyki zawierania ubezpieczenia OCP, bardzo często ochrona ubezpieczeniowa oferowana przez standardowe polisy jest mocno ograniczona, a czasem wręcz czysto iluzoryczna.

 

Odpowiedzialność przewoźnika

 

Odpowiedzialność przewoźnika za szkody w przewożonym zarobkowo ładunku definiuje zarówno polskie prawo przewozowe jak i konwencja CMR. Jest ona relatywnie szeroka, a konsekwencje wystąpienia szkody mogą być dla przewoźnika bardzo dotkliwe. Znane są przypadki bankructwa przewoźników w wyniku poniesienia finansowej odpowiedzialności za powstałe szkody. Od jakości ochrony ubezpieczeniowej zależy więc bardzo wiele i nie należy tej kwestii bagatelizować. W sukurs przewoźnikom przychodzi rynek ubezpieczeniowy, który oferuje przewoźnikom dedykowane dla nich produkty ubezpieczeniowe, znane pod akronimem OCP. Ubezpieczenie OCP umożliwia transfer odpowiedzialności za szkody powstałe w przewożonym ładunku z przewoźnika na ubezpieczyciela. O skuteczności tego transferu decyduje jednak konstrukcja programu ubezpieczenia, w tym często z pozoru nieistotne i powszechnie pomijane w analizie elementy.

 

Jakie czynniki mają wpływ na koszt ubezpieczenia OCP?

 

Tak jak w przypadku każdego ubezpieczenia, cena polisy OCP zależy przede wszystkim od poziomu transferowanego na ubezpieczyciela ryzyka. W przypadku polisy OCP główne czynniki ryzyka to:

 • wysokość sumy gwarancyjnej – maksymalna wartość pojedynczego ładunku;
 • rodzaj przewożonych towarów – za ładunki podwyższonego ryzyka, których przewóz wiąże się z koniecznością opłacenia podwyższonej składki, uważane są zwykle: leki, herbata, tytoń, alkohol, części samochodowe, sprzęt RTV i AGD oraz części samochodowe;
 • obszar, gdzie odbywa się przewóz – występuje rozróżnienie ubezpieczeń OCP w ruchu krajowym oraz OCP w ruchu międzynarodowym;
 • dodatkowe klauzule umowne – rozszerzają lub zawężają zakres odpowiedzialności ubezpieczyciela. To one decydują o jakości oferowanej przez ubezpieczyciela ochrony ubezpieczeniowej.

 

Na co należy zwrócić szczególną uwagę wybierając polisę ubezpieczenia OCP?

 

W przypadku ubezpieczenia OCP o tym czy otrzymujemy realną ochronę ubezpieczeniową czy tylko jej iluzję decydują w znaczącym stopniu zapisy ogólnych warunków ubezpieczenia. Analizując ofertę ubezpieczenia bezsprzecznie należy zwrócić uwagę na najczęściej występujące pułapki, takie jak:

 • warunki dotyczące postojów – akceptacja zbyt rygorystycznych warunków dotyczących postojów może spowodować skuteczne uchylenie się ubezpieczyciela od odpowiedzialności odszkodowawczej, np. w przypadku kradzieży towaru. Często zdarza się, że ubezpieczyciele wymagają postoju wyłącznie na parkingach strzeżonych, na parkingach przy całodobowych stacjach benzynowych lub obowiązek stałego kontrolowania stanu pojazdu (np. co 2 godziny), co z punktu widzenia praktyki przewozowej jest absurdem. Należy negocjować z ubezpieczycielem realistyczne warunki dotyczące postojów.
 • warunki ochrony w przypadku wykonywania przewozów za pośrednictwem podwykonawców – często zdarza się, że ochrona ubezpieczeniowa uzależniona jest od faktu wpisania nazwy ubezpieczającego do listu przewozowego, co w przypadku korzystania z usług podwykonawców może być trudne do spełnienia.
 • brak ochrony w przypadku przewozu niektórych towarów – lista towarów podawana ubezpieczycielowi powinna uwzględniać wszystkie rodzaje towarów, które chcemy przewozić w okresie obwiązywania polisy. Należy zwrócić uwagę na wyłączenia odpowiedzialności w przewozie niektórych towarów zawarte w OWU.
 • ograniczenie ochrony do pojazdów wymienionych w polisie – należy bezwzględnie unikać określania zamkniętej listy pojazdów, którymi wykonywany będzie przewóz. W przypadku przewozu towaru innym pojazdem, ochrona ubezpieczeniowa nie będzie obowiązywała.
 • określona procentowo franszyza redukcyjna – franszyza redukcyjna powinna być określana kwotowo. W przypadku szkód o dużej wartości procentowo określana franszyza redukcyjna może być dla przewoźnika bardzo kosztowna.
 • brak ochrony za rażące niedbalstwo – pojęcie rażącego niedbalstwa jest nieostre i pozostawia ubezpieczycielom duże pole do nadinterpretacji prowadzącej do odmowy wypłaty odszkodowania. Co więcej, w praktyce biznesowej branży transportowej, ze względu na brak bezpośredniego nadzoru (wyłącznie zdalny nadzór), praktycznie niemożliwym jest zapewnienie stuprocentowego zachowywania standardów przez wszystkich pracowników i podwykonawców. Szkody wynikające z rażącego niedbalstwa powinny być więc zawsze objęte zakresem ubezpieczenia.
 • brak ochrony za odbiór przesyłki przez osobę nieuprawnioną – przewoźnik może paść ofiarą oszustów, którzy wyłudzą przewożony towar. Ryzyko to jest możliwe do asekuracji, co jednak może okazać się relatywnie trudne i kosztowne. Ryzyko odbioru towaru przez osobę nieuprawnioną można minimalizować poprzez odpowiednie procedury wewnętrzne.
 • brak ochrony do pełnej kwoty zadeklarowanej w liście przewozowym - oczywistym jest, że ubezpieczyciel odpowiada maksymalnie do wysokości sumy gwarancyjnej, jednak mniej oczywistą cechą standardowych programów ubezpieczenia OCP międzynarodowego jest jednoczesne ograniczenie odpowiedzialności ubezpieczyciela do kwoty wskazanej w art. 23 konwencji CMR (ok. 40 PLN za kilogram ładunku). W takiej sytuacji, nawet jeżeli w liście przewozowym zadeklarowano wartość przewożonego towaru (zgodnie z zapisami art. 24 konwencji CMR), odpowiedzialność ubezpieczyciela nie przekracza równowartości ok. 40 PLN w przeliczeniu na kilogram ładunku. To oczywisty absurd w przypadku przewozu chociażby leków lub elektroniki. 

 

Podsumowanie

 

Zawierając polisę OCP należy być bardzo uważnym, ponieważ błąd w przypadku wystąpienia szkody może okazać się bardzo kosztowny. Należy pamiętać o możliwości negocjacji warunków i śmiało korzystać z tej możliwości, bo standardowo oferowane produkty oferują z reguły wyłącznie iluzoryczną ochronę.

 

OCP jest produktem ubezpieczeniowym, przy wyborze którego najbezpiecznej jest skorzystać z usług licencjonowanego brokera ubezpieczeniowego, który posiada doświadczenie w obsłudze branży transportowej (odpowiada on za ewentualne błędy). Odradzamy poleganie na doradztwie osób zatrudnionych przez ubezpieczycieli i reprezentujących ich interesy (agentów ubezpieczeniowych, pracowników zakładów ubezpieczeń), bo nie są oni zainteresowani dostosowaniem zakresu ochrony ubezpieczeniowej do specyfiki działalności konkretnego przewoźnika.

 

Nasza Spółka może pochwalić się wiedzą dotyczącą funkcjonowania branży transportowej i doświadczeniem w zakresie negocjacji warunków ubezpieczenia OCP. Zapraszamy do kontaktu i spotkania.

 

Masz pytania? 

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI