Strefa Klienta
Uzy­skaj dostęp do swo­ich polis, infor­ma­cji o ter­mi­nach płat­no­ści skła­dek oraz o sta­tu­sie likwi­da­cji swo­ich szkód.

ZALOGUJ SIĘ DO STREFY KLIENTA

Profika Broker
Reprezentujemy interesy Twojego przedsiębiorstwa, uczciwie i z pełnym zaangażowaniem.
Jesteśmy zawsze po Twojej stronie.

ZOBACZ WIĘCEJ

Ubezpieczenia finansowe

Charakterystyczną cechą ubezpieczeń finansowych jest niematerialny przedmiot ubezpieczenia. Ubezpieczenia finansowe chronią przedsiębiorstwa angażujące się określony rodzaj transakcji generujących ryzyko strat finansowych. Ubezpieczenia finansowe zapewniają ochronę ubezpieczeniową, w sytuacjach gdy partner biznesowy przedsiębiorstwa nie dotrzyma swoich obietnic związanych z płatnością albo jakością usługi lub towaru. Korzystające z ochrony ubezpieczeniowej przedsiębiorstwo uniknie znaczących strat.

W praktyce rynkowej polskiego rynku ubezpieczeń najczęściej spotykanymi rodzajami ubezpieczeń finansowych są gwarancje ubezpieczeniowe i ubezpieczenia należności.

Gwarancje ubezpieczeniowe

Gwarancje ubezpieczeniowe są instrumentem stosowanych najczęściej w branży budowlanej, branży informatycznej oraz w przypadku dostawy towarów i usług dla administracji rządowej i samorządowej. Gwarancje mają dwie podstawowe funkcje – płynnościową dla  zlecającego wystawienie gwarancji i ubezpieczeniową dla przedsiębiorstwa na rzecz którego gwarancja została wystawiona. Dzięki gwarancji przedsiębiorstwo zlecające wystawienie gwarancji unika blokady środków w postaci kaucji gwarancyjnych i oszczędza na kosztach finansowania (koszty gwarancji są zwykle wielokrotnie niższe od kosztów innych sposobów finansowania przedsiębiorstw). Przyjmujący gwarancję ma pewność, że zawarty z partnerem biznesowym kontrakt zostanie wykonany właściwie, a kontrahent dotrzyma swoich obietnic. W przypadku, gdy kontrahent nie wywiąże się z umowy lub wywiąże się z niej w niewłaściwy sposób, przyjmujący gwarancję ma prawo do wypłaty sumy gwarancyjnej.

Najczęściej spotykane typy gwarancji ubezpieczeniowych to gwarancje wadialne, dobrego wykonania kontraktu, usunięcia wad i usterek, należytego wykonania umowy. Rzadziej spotykanymi typami gwarancji są gwarancje celne, czynszowe i gwarancje płatności.

 

Ubezpieczenia należności

Ubezpieczenia należności najbardziej rozpowszechniły się w branży handlowej, szczególnie tam gdzie stronami transakcji handlowych są przedsiębiorstwa. Przedmiotem tego rodzaju ubezpieczeń są należności handlowe. Ubezpieczyciel dostarczający ochrony ubezpieczeniowej zapewnia, że kontrahent zapłaci za dostarczony produkt lub usługę. W przypadku braku płatności od kontrahenta w określonym w umowie ubezpieczenia terminie, ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie.

Ubezpieczenia należności są zwykle oferowane przez wyspecjalizowanych ubezpieczycieli.

 

Masz pytania? 

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

PROFIKA BROKER

W podkategoriach prezentujemy krótkie opisy najważniejszych rodzajów ubezpieczeń
dostępnych dla przedsiębiorstw.

   

Ubezpieczenia finansowe Ubezpieczenia mienia Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Ubezpieczenia komunikacyjne Ubezpieczenia techniczne