Strefa Klienta
Uzy­skaj dostęp do swo­ich polis, infor­ma­cji o ter­mi­nach płat­no­ści skła­dek oraz o sta­tu­sie likwi­da­cji swo­ich szkód.

ZALOGUJ SIĘ DO STREFY KLIENTA

Profika Broker
Reprezentujemy interesy Twojego przedsiębiorstwa, uczciwie i z pełnym zaangażowaniem.
Jesteśmy zawsze po Twojej stronie.

ZOBACZ WIĘCEJ

Ubezpieczenia mienia

Ubezpieczenie mienia zabezpiecza przedsiębiorstwo przed utratą lub uszkodzeniem nieruchomości, w której prowadzona jest działalność oraz znajdującego się w niej majątku. Zabezpiecza także majątek znajdujący się w chwili postania szkody w posiadaniu lub dyspozycji przedsiębiorstwa, ale nie stanowiący jego własności.

 

Ubezpieczeniu mienia można zawrzeć w dwóch formach: ubezpieczenie od wszystkich ryzyk
(tzw. all risk) lub od ryzyk nazwanych (tzw. flexa). Ubezpieczenie od wszystkich ryzyk chroni przedsiębiorstwo przed utratą mienia w wyniku wszelkiego rodzaju szkód, oprócz tych wymienionych w polisie ubezpieczeniowej lub w ogólnych warunkach ubezpieczenia. Ubezpieczenie od ryzyk nazwanych obejmuje ochroną wyłącznie skutki zdarzeń powstałe na skutek działania określonych w polisie czynników.

Najczęściej występujące w praktyce rynkowej rodzaje ubezpieczenia mienia od ryzyk nazwanych to:

  • ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych
  • ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem, rabunku i dewastacji
  • ubezpieczenie mienia w transporcie (Cargo)
  • ubezpieczenie utraty zysku

 

Sumę ubezpieczenia w ubezpieczeniach mienia określa się zwykle w oparciu o:

  • wartość rynkowa – odszkodowanie zostanie ustalone w oparciu o rynkową wartość utraconego mienia.
  • wartość odtworzeniowa – odszkodowanie zostanie ustalone w oparciu o koszt odbudowy, odtworzenia lub odkupu utraconego mienia.
  • wartość księgowa – odszkodowanie zostanie ustalone w oparciu o wartość utraconego mienia w księgach przedsiębiorstwa.

 

Masz pytania? 

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

PROFIKA BROKER

W podkategoriach prezentujemy krótkie opisy najważniejszych rodzajów ubezpieczeń
dostępnych dla przedsiębiorstw.

   

Ubezpieczenia finansowe Ubezpieczenia mienia Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Ubezpieczenia komunikacyjne Ubezpieczenia techniczne