Strefa Klienta
Uzy­skaj dostęp do swo­ich polis, infor­ma­cji o ter­mi­nach płat­no­ści skła­dek oraz o sta­tu­sie likwi­da­cji swo­ich szkód.

ZALOGUJ SIĘ DO STREFY KLIENTA

Profika Broker
Reprezentujemy interesy Twojego przedsiębiorstwa, uczciwie i z pełnym zaangażowaniem.
Jesteśmy zawsze po Twojej stronie.

ZOBACZ WIĘCEJ

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

Przedsiębiorstwo (lub jego pracownicy) prowadząc działalność gospodarczą może wyrządzić kontrahentom lub osobom trzecim szkodę. Każdy uczestnik obrotu rynkowego odpowiada za wszystkie czynności wykonywane w toku swojej działalności oraz za wszelkie szkody wynikłe z korzystania z jego wyrobów lub usług. Z mocy prawa przedsiębiorstwo jest zobowiązane do usunięcia wyrządzonej szkody lub wypłaty odszkodowania rekompensującego poszkodowanemu poniesioną w stratę.  Remedium na straty finansowe przedsiębiorstwa stanowi ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej. W razie spowodowania wystąpienia szkody to ubezpieczyciel wypłaci poszkodowanemu odszkodowanie.

 

Zakres ochrony ubezpieczeniowej:

Odpowiedzialność deliktowa –  odpowiedzialność za szkody powstałe z winy przedsiębiorstwa lub za te szkody za które przedsiębiorstwo (nawet bez swojej winy) odpowiada na zasadzie ryzyka.

Odpowiedzialność kontraktowa – odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez przedsiębiorstwo swoim kontrahentom ponoszona na podstawie umowy.

 

Najpopularniejsze rodzaje ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej:

  • ubezpieczenie OC prowadzonej działalności gospodarczej – ochrona ubezpieczeniowa obejmuje odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim w trakcie działalności przedsiębiorstwa.
  • ubezpieczenie OC za produkt – ochrona ubezpieczeniowa przed odpowiedzialnością za szkody związane z korzystanie z produktu lub usługi dostarczanej przez ubezpieczony podmiot.
  • ubezpieczenie OC członków zarządu – ochrona ubezpieczeniowa obejmuje odpowiedzialność za szkody wyrządzone przedsiębiorstwu lub osobom trzecim przez członków zarządu lub członków kierownictwa przedsiębiorstwa.
  • ubezpieczenie OC zawodowe – ochrona dla osób wykonujących tzw. wolne zawody (radcy prawni, adwokaci, biegli rewidenci, księgowi, agenci obrotu nieruchomościami, brokerzy ubezpieczeniowi, architekci, lekarze) lub spółek je zrzeszających. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje szkody spowodowane w związku z wykonywaniem zawodu.

 

Masz pytania? 

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

PROFIKA BROKER

W podkategoriach prezentujemy krótkie opisy najważniejszych rodzajów ubezpieczeń
dostępnych dla przedsiębiorstw.

   

Ubezpieczenia finansowe Ubezpieczenia mienia Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Ubezpieczenia komunikacyjne Ubezpieczenia techniczne