Strefa Klienta
Uzy­skaj dostęp do swo­ich polis, infor­ma­cji o ter­mi­nach płat­no­ści skła­dek oraz o sta­tu­sie likwi­da­cji swo­ich szkód.

ZALOGUJ SIĘ DO STREFY KLIENTA

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG BROKERSKICH

PRZEZ PROFIKA BROKER SP. Z O.O.

 

§ 1. Przedmiot Regulaminu

 

Regulamin określa zasady świadczenia Usług Brokerskich na rzecz Klientów przez spółkę, prowadzącą działalność pod firmą Profika Broker spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie 01-248, ul. Jana Kazimierza 60/108, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejesru Sądowego, pod numerem KRS 0000446370, o numerze NIP 5272688533, REGON 146486140, kapitał zakładowy 5.000,00 zł, reprezentowana jednoosobowo przez Prezesa Zarządu – Łukasza Wawrzeńczyka, zwana w dalszej treści Regulaminu - Brokerem. Broker oświadcza, iż spełnia wymogi właściwych przepisów dotyczących działalności brokerskiej, w szczególności ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym (Dz.U. z 2003 r. Nr 124 poz. 1154 z późn. zm.), dalej „Ustawa o pośrednictwie ubezpieczeniowym”; posiada zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 24 czerwca 2005 r. (Dz.U. z 2005 r., Nr 122, poz. 1028 z późn. zm.) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania działalności brokerskiej oraz jest zarejestrowany przez właściwy organ nadzoru w rejestrze brokerów pod numerem KNF 1926/13.

 

§ 2. Zawarcie Umowy

 

 1. Przez zawarcie umowy obsługi brokerskiej rozumie się udzielenie pełnomocnictwa przez Klienta Brokera /tzw. List brokerski/.
 2. Regulamin stanowi integralną część Umowy.
 3. Pełnomocnictwo udzielane jest w formie pisemnej, pod rygorem nieważności. Z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w niniejszym Regulaminie lub załącznikach do Regulaminu, wszelkie zmiany Pełnomocnictwa oraz Regulaminu mogą być dokonywane w formie pisemnej lub w formie elektronicznej.
 4. Pełnomocnictwo oraz Regulamin zostają skutecznie zmienione, o ile Klient nie złoży oświadczenia o niezaakceptowaniu proponowanych przez Brokera zmian, w terminie 7 dni od doręczenia.
 5. Przy podpisaniu Pełnomocnictwa Broker dostarczy Klientowi niniejszy Regulamin w formie uzgodnionej z Klientem.

 

§ 3. Obowiązki Stron

 

 1. Broker zobowiązuje się do świadczenia usług zgodnie z Regulaminem, a Klient do ścisłej współpracy z Brokerem w zakresie zawierania i obsługi umów ubezpieczenia, likwidacji powstałych szkód w trakcie trwania Umowy.
 2. Poza powyższym, Broker zobowiązuje się do:

         a) przeprowadzenia audytu ubezpieczeniowego i analizy ryzyka Klienta,

         b) opracowania projektu programu ubezpieczeniowego,

         c) organizacji konkursu ofert według zasad uzgodnionych z Klientem,

         d) negocjowania w imieniu Klienta warunków ubezpieczeń i wysokości stawek,

         e) pośredniczenia w zawieraniu oraz zawieraniu umów ubezpieczeniowych ze wskazanym
              przez Klienta zakładem ubezpieczeń,

         f) informowania Klienta o wygaśnięciu polis zawartych przez Brokera w imieniu i na rzecz
              Klienta,

         g) pomocy w likwidacji szkód spornych na warunkach określonych w § 5 poniżej,

         h) zachowania tajemnicy ubezpieczeniowej dotyczącej majątku i finansów Klienta;
              zastrzeżenie nie dotyczy okoliczności, w jakich Broker upoważniony lub zobowiązany jest
              do udzielenia informacji w zakresie związanym ze świadczeniem usług brokerskich.

      3. Klient zobowiązuje się do:

         a) przekazywania Brokerowi wszelkich informacji niezbędnych do wykonywania umowy
              obsługi brokerskiej,

         b) udostępnienia wszelkich danych technicznych, ekonomicznych i finansowych w zakresie
              niezbędnym do opracowania programu ubezpieczeniowego, zawarcia umowy
              ubezpieczenia, monitoringu umów,

          c) informowania Brokera na bieżąco o wszelkich zmianach dotyczących prowadzonej
               działalności, a mających wpływ na wykonywanie umów ubezpieczenia,

          d) powierzenia Brokerowi prawa wyłączności przy reprezentowaniu interesów
               ubezpieczeniowych co oznacza, że ustanawia Brokera swoim jedynym pełnomocnikiem
               do prowadzenia spraw ubezpieczeniowych,

          e)  zachowania tajemnicy w stosunku do własności intelektualnej Brokera, przez
                nieokazywanie, nieprzekazywanie, kopiowanie, czy też w jakiejkolwiek inne formie                           udostępnianie opracowań, klauzul na polisach lub załącznikach, lub innych dokumentów                 ubezpieczeniowych. Każdorazowe odstępstwo od niniejszego punktu wymaga pisemnej                 akceptacji Brokera. Okazywanie polis i wniosków z wyłączeniem treści klauzul w                               związku z prowadzoną przez Klientem działalnością bankom i klientom Klienta nie          
                stanowi naruszenia niniejszego punktu. Punkt ten ma zastosowanie również po            
                wypowiedzeniu Umowy,

           f)  nie podejmować bez wiedzy i obecności Brokera bezpośrednich negocjacji z zakładami
                ubezpieczeń.

       4. Nie przekazanie danych i informacji o jakich mowa w pkt. a-c) powyżej zwalnia Brokera
            z  odpowiedzialności w stopniu, w jakim utrudniło to lub uniemożliwiło realizację
            postanowień ust. 2 powyżej.

 

§ 4. Koszty

 

Koszty czynności wymienionych w § 3 ust. 2 a-h) pokrywa Broker, z zastrzeżeniem postanowień  § 5 dotyczących likwidacji szkód.

 

§ 5. Likwidacja szkód

 

 1. Broker udzieli Klientowi bezpłatnych porad w kwestii prowadzenia przez Klienta postępowania likwidacyjnego.
 2. Na pisemne zlecenie Klienta Broker zobowiązuje się do prowadzenia postępowania likwidacyjnego i reprezentowania interesów Klienta w kontaktach z ubezpieczycielem w toku postępowania likwidacyjnego, w tym prowadzenia czynności technicznych, za które uważa się działania podejmowane do czasu wydania decyzji przez Ubezpieczyciela. Za wykonanie powyższych czynności Brokerowi przysługuje wynagrodzenie w wysokości określonej w Cenniku likwidacji szkód poniżej, z zastrzeżeniem postanowień pkt. 3.
 3. Ustala się, iż minimalne wynagrodzenie Brokera o którym mowa w pkt. 2 jest zależne od miejsca postania szkody i wynosi odpowiednio:
  a)    500 zł - dla szkód powstałych na terytorium Polski
  b) 1.000 zł - dla szkód powstałych na terytorium państw Unii Europejskiej, innych niż Polska
  c) 2.500 zł - dla szkód powstałych na terytorium państw trzecich, nie należących do Unii Europejskiej
 4. Postępowanie likwidacyjne w zakresie określonym powyżej, z polis zawartych za pośrednictwem Brokera na rzecz Klienta, prowadzone jest przez Brokera bez stosowania wobec Klienta innych obciążeń finansowych niż koszty wskazane w aktualnym cenniku likwidacji szkód. Poniesione przez Klienta koszty Brokera lub jego pełnomocnika wyznaczonego do działania dochodzone są od sprawcy szkody lub/i zakładu ubezpieczeń.
 5. Z uwagi na rodzaj i stopień zawiłości sprawy oraz wymagany nakład pracy Brokera, po uzyskaniu wcześniejszej akceptacji Klienta, wysokość wynagrodzenia prowizyjnego Brokera może zostać podwyższona.
 6. Zawsze, gdy okoliczności szkody wymagać będą posiłkowania się profesjonalnym pełnomocnikiem, Klient na wniosek Brokera umocuje firmę lub osobę do prowadzenia właściwego postępowania, w szczególności dotyczy to szkód spowodowanych Klientowi przez osoby trzecie. Koszty pełnomocnika w postępowaniu likwidacyjnym będą dochodzone od sprawcy szkody lub/i zakładu ubezpieczeń.
 7. W zakresie likwidacji szkód, Broker zapewni Klientowi profesjonalną pomoc prawną w zakresie monitoringu roszczeń ubezpieczeniowych, przez pokrycie kosztów monitoringu wykonywanego przez firmę obsługującą Brokera w tym zakresie.
 8. W zakresie wymagającym skierowania szkody na drogę odwołania, zastępstwa procesowego, zawezwania do próby ugodowej, Broker świadczyć będzie pomoc na rzecz Klienta, przekazując wszelkie niezbędne wyjaśnienia, informacje i dowody wskazane przez Klienta pełnomocnikowi.
 9. Klient oświadcza, że Broker będzie jedynym podmiotem realizującym roszczenia opisane w ust. 1 powyżej.
 10. Broker oświadcza, że bez zgody Klienta nie zawrze ugody związanej z wykonaniem niniejszej umowy w zakresie likwidacji powstałej szkody.

 

Cennik likwidacji szkód

     

 

Klient Brokera1)

Klient zewnętrzny2)

Etap roszczenia3)

od 10% kwoty
odszkodowania5)

od 15% kwoty
odszkodowania

Etap odwołania4)

od 20%  kwoty
odszkodowania

od 25% kwoty
odszkodowania

 

Oznaczenia:

1)      Klient brokera - klient w rozumieniu niniejszego Regulaminu

2)      Klient zewnętrzny - podmiot (osoba fizyczna/prawna/inna jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej),  z którym nie została w momencie wystąpienia szkody zawarta Umowa w rozumieniu niniejszego Regulaminu.

3)      Etap roszczenia - etap likwidacji szkody przed TU począwszy od zgłoszenia szkody w TU do wydania decyzji;

4)      Etap odwołania - etap likwidacji szkody przed TU począwszy od wystosowania odwołania do wydania decyzji na odwołanie

5)     Kwota odszkodowania - kwota wypłacona tytułem odszkodowania za szkodę na rzecz podmiotu uprawnionego do odbioru odszkodowania.

 

 

§ 6. Okres obowiązywania Umowy

 

 1. Umowa została zawarta na czas nieokreślony.
 2. Zgodnie z art. 101 § 1 kodeksu cywilnego (Dz. U.z 2014 r., poz. 121; dalej „kc”), poza wyjątkami określonymi w § 7 ust. 5 niniejszego Regulaminu, Klient zrzeka się prawa do wypowiedzenia pełnomocnictwa bez zachowania okresu wypowiedzenia oraz wypowiedzenia pełnomocnictwa w okresie wznowieniowym.
 3. Przez okres wznowieniowy należy rozumieć okres 60 dni przed dniem wygaśnięcia ochrony z polisy zawartej za pośrednictwem Brokera oraz trwający do czasu wznowienia ochrony dla takiej wygasającej umowy ubezpieczenia.
 4. Okres wznowieniowy odnosi się także do posiadanych przez Klienta umów ubezpieczenia, które zostały zawarte bez udziału Brokera, jeśli ubezpieczone przedmioty/ryzyka były objęte zakresem umowy i umieszczone, na zlecenie Klienta, w wysłanym do przynajmniej jednego ubezpieczyciela slipie brokerskim. W takim przypadku okres wznowieniowy rozpoczyna się na 45 dni przed dniem wygaśnięcia ochrony z polisy zawartej bez udziału Brokera i trwa do czasu wznowienia ochrony przez zawarcie umowy ubezpieczenia tych przedmiotów/ryzyk przy udziale Brokera, a jeśli ochrona nie zostanie wznowiona – do dnia wygaśnięcia oferty złożonej przez zakład ubezpieczeń w odpowiedzi na slip brokerski.
 5. Okres wznowieniowy dotyczy także umów ubezpieczenia niezawartych przez Brokera, dotyczących nieubezpieczonych przez Klienta w danym roku kalendarzowym przedmiotów/ryzyk, które objęte są zakresem Umowy i umieszczone – w związku z istnieniem takiego rodzaju ryzyka po stronie Klienta – w wysłanym do przynajmniej jednego zakładu ubezpieczeń slipie brokerskim. W tym przypadku, okres wznowieniowy rozpoczyna się na 15 dni roboczych przed dniem sporządzenia i wysłania przez Brokera slipu brokerskiego dotyczącego tych przedmiotów/ryzyk i trwa do dnia wygaśnięcia oferty złożonej przez zakład ubezpieczeń dla tego zapytania brokerskiego.

 

§ 7. Wypowiedzenie, rozwiązanie Umowy.

 

 1. Umowa może być rozwiązana w każdym czasie za porozumieniem Stron.
 2. Umowa może być rozwiązana w całości lub w części, przez każdą ze stron z zachowaniem następujących terminów wypowiedzenia:

          a) 1 miesiąc, w pierwszym roku obowiązywania Umowy,

          b) 2 miesiące, w drugim roku obowiązywania Umowy,

          c) 3 miesiące, w trzecim i następnych latach trwania Umowy.

     3. Umowa może być rozwiązana w całości lub w części, z zachowaniem 30 dniowego terminu
          wypowiedzenia w sytuacji wyrządzenia szkody przez Brokera w mieniu Klienta poprzez jego
          umyślne działanie lub rażące niedbalstwo.

     4. Strony zgodnie oświadczają, że w przypadku trwającego postępowania przygotowawczego
          lub postępowania sądowego mającego na celu ustalenie sprawcy zdarzenia jak również
          postępowania sądowego o zapłatę należnego świadczenia od podmiotu zobowiązanego
          do naprawienia szkody, Stronom przysługuje 3 miesięczny okres wypowiedzenia Umowy.
     5. Poza powyższym, wypowiedzenie Umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia może
          nastąpić w sytuacji:

         a) upadłości Brokera - po dniu uprawomocnienia się postanowienia sądu o ogłoszeniu
              upadłości,

         b) utraty praw do wykonywania czynności brokerskich.

     6. Do wypowiedzenia Umowy wymaga jest forma pisemna pod rygorem nieważności.

     7. Wypowiedzenie musi zostać doręczone listem poleconym na adres rejestrowy Brokera
          pod  rygorem nieważności. Okres wypowiedzenia pełnomocnictwa rozpoczyna bieg w dniu
          skutecznego doręczenia wypowiedzenia.

      8. W przypadku wypowiedzenia Umowy przez Klienta z naruszeniem przepisów Regulaminu,
          Brokerowi przysługuje roszczenia o zapłatę kary umownej, stanowiącej równowartość
          utraconego kurtażu brokerskiego.

      9. Zastrzeżenie powyższej kary umownej nie wyłącza możliwości dochodzenia przez Brokera
          odszkodowania na zasadach ogólnych, w kwocie przewyższającej kwotę kary umownej
          określonej w ust. 8 powyżej. Odszkodowanie to może dotyczyć zarówno szkód powstałych
          w trakcie trwania Umowy, jak i po jej zakończeniu.

 

§ 8. Uprawnienia Stron

 

W ramach zawartej Umowy zgodnie z art. 106 kc, Broker umocowany jest do ustanawiania dalszych pełnomocników do prowadzenia spraw z niniejszej umowy, w szczególności w zakresie likwidacji szkód.

 

§ 9. Przetwarzanie danych osobowych - RODO

 

 1.  Administrator Danych Osobowych oświadcza, a Klient przyjmuje do wiadomości, że: Dane osobowe Klienta są zbierane i będą przetwarzane przez Administratora Danych Osobowych i osoby upoważnione przez Administratora Danych Osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE w celu:

         a)    wykonania niniejszej umowy,

         b)    dochodzenia roszczeń Klienta na etapie przedsądowym i sądowym, co
                 w szczególności oznacza przetwarzanie danych w ramach opinii specjalistycznych.

 1. Administratorem Danych Osobowych jest: Profika Broker spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie 01-248, ul. Jana Kazimierza 60/108, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejesru Sądowego, pod numerem 0000446370, o numerze NIP 5272688533, REGON 14648614000000 oraz w zakresie, w jakim jest to niezbędne dla realizacji Umowy w szczególności likwidacji szkody dane mogą być przekazywane na rzecz Profika Expert spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie 01-248, ul. Jana Kazimierza 60/108, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000390655, o numerze NIP 5272659520, REGON 14305130500000.
 2.  Klient ma prawo dostępu do jego danych osobowych, żądania ich poprawiania lub usunięcia. Podanie danych osobowych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, jednakże niezbędne dla wykonania niniejszej umowy. Wszelkie postanowienia dotyczące przetwarzania danych osobowych Klienta zostały zamieszczone w Polityce Prywatności.

 

§ 10. Postanowienia końcowe

 

 1. Strony zobowiązują się do systematycznej aktualizacji danych niezbędnych do realizacji wzajemnego kontaktu, w szczególności do zawiadomienia o każdej zmianie adresu zamieszkania bądź siedziby.
 2. W przypadku niemożności doręczenia korespondencji wysłanej na ostatni znany adres zamieszkania, adres prowadzenia działalności gospodarczej bądź siedziby spółki, pismo wysłane w formie listu poleconego uważa się za skutecznie doręczone z upływem 14 dni od daty, w której adresat (Strona) mógł się zapoznać z jego treścią.
 3. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o pośrednictwie ubezpieczeniowym oraz inne obowiązujące przepisy prawa.
 4. Wszelkie spory mogące powstać w wyniku realizacji Umowy rozstrzygane będą polubownie. W przypadku braku ich polubownego rozstrzygnięcia, spory rozpatrywane będą przez sąd właściwy dla miejsca siedziby Brokera.
 5. Wszelkie załączniki i aneksy dołączone do Regulaminu w chwili jego akceptacji lub w trakcie wykonywania i zaakceptowane przez Strony, stanowią integralną część Umowy.